Algemene Voorwaarden

Ik heb alle respect voor u, uw gezin en uw dieren. Ik tracht, in de mate van het mogelijke, rekening te houden met uw wensen. Ik doe steeds mijn uiterste best het voor u zo aangenaam mogelijk te maken.

Onderstaande algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij hondencoach Tracey. Door het aangaan van een consult, coaching, privéles of een andere dienst bij mij, verklaart u akkoord te gaan en bekend te zijn met de algemene voorwaarden, zoals hieronder vermeld en met het huishoudelijk reglement.

Artikel 1. Algemeen

 1. Ik verbind mij ertoe alle van toepassing zijnde wetgeving na te leven, in het bijzonder:
  – de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens;
  – de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie;
 2. Ik benader elke klant met respect, gebaseerd op de eerbied voor zijn persoon en zijn levensbeschouwelijke overtuiging. Ik pas het recht toe op gelijke behandeling en non-discriminatie op gebied van gender, geaardheid, geboorte, nationale of etnische afkomst, burgerlijke stand, welstand, huidige of toekomstige gezondheidstoestand, handicap of fysieke eigenschap, etc.
 3. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanmeldingen bij hondencoach Tracey. Indien voor aanmeldingen van bepaalde diensten afwijkende voorwaarden gelden, is dit uitdrukkelijk in deze voorwaarden vermeld.
 4. Ik behoud me het recht voor een herrieschopper of zwartpraters (klant) te weigeren zonder opgave van reden. En zonder recuperatie van kosten.
 5. Ik ben gehouden alle kennis, welke ik heb ontvangen, strikt geheim te houden, ook na beëindiging van de overeenkomst, coaching of training.
 6. Het dier, waarvoor de afspraak is gemaakt, is altijd welkom. Andere dieren zijn enkel welkom in samenspraak met de mij. Dieren zijn helaas niet welkom tijdens hun loopsheid. Ook niet bij besmettelijke aandoeningen zoals parvo, luizen … Honden zijn ALTIJD aan de lijn.
 7. Bij diefstal en dierenmishandeling wordt onmiddellijk de politie gewaarschuwd.
 8. Ik ben niet aansprakelijk voor ongevallen tijdens consulten. Ook vreemde honden in contact brengen met elkaar, is op eigen risico. Gelieve daarom respectvol en met mededogen om te gaan met anderen.
 9. Ik ben niet aansprakelijk voor geleden schade aan u en/of uw dier, in welke vorm dan ook. Ik ben niet aansprakelijk voor diefstal, verlies of schade, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een afspraak. In geval van discussie dient de verzekering geraadpleegd te worden. De klant is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en/of schade, ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalatigheid van de klant zelf, dan wel van derden.
 10. Ik respecteer de wetten op het dierenwelzijn en zal deze ten alle tijden promoten. Bij inbreuken op deze wetten zal ik het niet nalaten om klacht in te dienen bij de verantwoordelijke overheidsinstanties. Ik werk op een positieve en holistische manier met dieren en werk onder geen beding samen met broodfokkers.
 11. Ik ben niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching of consult. Ik werk resultaat- en oplossingsgericht maar heb geen resultaatsverbintenis.
 12. Ik oefen zelf geen dierengeneeskunde uit, als bepaald in de wet van 28 augustus 1991, doch vul dierengeneeskunde complementair aan en werk samen met zij die dierengeneeskunde praktiseren. Ik vervang geen dokter, therapeut voor mensen of een psycholoog. Ik werk wel complementair.
 13. De inhoud van consulten zijn niet bedoeld als voorschrift voor genezen van ziektes. De diagnose dient altijd te gebeuren door een gezondheidsprofessional. Ik kan niet aansprakelijk gesteld worden voor een gezondheidsclaim daar ik geen commerciële mededelingen verspreid conform de Europese verordening nr 1924/2006.
 14. Ik ben niet aansprakelijk voor het wel of niet slagen van een coaching of consult. Ik werk resultaat- en oplossingsgericht maar heb geen resultaatsverbintenis. In geval van nood een sms te sturen of te bellen naar mij zijnde 0472 39 59 35. Daarbuiten heb ik ook e-mail.

Artikel 2. Inschrijvingen en betalingen

 1. Inschrijving:
  De tot stand gekomen overeenkomst wordt door mij bevestigd per e-mail. Uw inschrijving (via e-mail,…) is bindend en behoeft geen handtekening. Als particulier kunt zich beroepen op een herroepingstermijn van 14 dagen, te tellen vanaf de datum van inschrijving. Indien de afspraak binnen die termijn van 14 dagen zal plaatsvinden vervalt dit herroepingsrecht. Wijzigingen en de eerste betalingsherinneringen worden per mail verstuurd.
 2. Betaling diensten en consulten:
  Bij de afname van een dienst bij Tracey verplicht u zich tot betaling van deze dienst.
  De dienst of het consult dient ter plaatse cash en volledig betaald te worden. U ontvangt hiervan een factuur of ontvangstbewijs.
 3. Wanbetaling:
  Elke klacht met betrekking tot de factuur moet binnen de acht kalenderdagen vanaf ontvangst van de factuur worden bekendgemaakt bij aangetekend schrijven. Bij gebreke van een klacht binnen een termijn van acht kalenderdagen, worden de facturen geacht aanvaard te zijn.
  In geval van niet-betaling op de vervaldag, is de opdrachtgever van rechtswege en zonder ingebrekestelling nalatigheidsinteresten verschuldigd aan Tracey. De interest wordt berekend aan tien procent per jaar, met een minimum van 50 euro.
 4. Annulatie van uw kant – diensten en consulten:
  Indien de annulatie plaatsvindt binnen de 24 uur voor de voorziene afspraak, wordt de afspraak volledig aangerekend. Indien u onmiddellijk een nieuwe afspraak maakt, kan dit bedrag herleid worden tot een minimum van 30 euro. Annulaties worden enkel aanvaard per email of SMS. Dit telt als bewijs om het aantal uren te bepalen.
  Indien de annulatie plaatsvindt méér dan 48 uur voor de voorziene afspraak, dan worden er geen kosten aangerekend.
 5. Bij een annulatie of wijziging van mij:
  Bij individuele consulten dienen beiden partijen onderling overeen te komen.
  Ik ben niet verantwoordelijk voor eventueel door u gemaakte kosten aan derden voor overnachting of inkomstenverlies. U kan deze dan ook niet verrekenen of terugvorderen.
  In geval van restitutie ontvangt u het verschuldigde bedrag in maximum 6 weken terug.

Artikel 3. Huisregels

 1. Bij honden zijn alle inentingen, volgens het advies van de dierenarts, verplicht. Homeopathische inentingen en titteringen zijn toegestaan, onder toezicht van een dierenarts. U dient dit te bewijzen op de eerst les aan de hand van het boekje van uw hond.
 2. U dient voor de trainingen te beschikken over een familiale verzekering. U dient de polisnummer door te geven bij inschrijving.
 3. Hulpmiddelen voor hondentraining en gedrag die de klant wil gebruiken bij Tracey, dienen in overeenstemming te zijn met de visie van Tracey.
 4. Onze prijzen voor de diensten zijn incl. btw voor particulieren.
 5. Bij extreme weersomstandigheden (langdurige hevige regen, onweer, strenge vorst en/of gladheid) zijn wij genoodzaakt de les af te gelasten.
 6. Bij ‘les geven 1 op 1’ of ‘hondencoaching’ maken we gebruik van een beurtenkaart. Bij verlies van de beurtenkaart dient u een nieuwe aan te kopen. Er is geen beurtenkaart voor gedragstherapie.

Artikel 4. Verhuur of externe lesgever

 1. Indien Tracey de lesgever inhuurt blijven bovenstaande regels en algemene voorwaarden van kracht.
 2. Tracey doet de organisatie, en behoudt dus het recht, ongeacht het aantal deelnemers om de cursus gratis mee te volgen.

Artikel 5. Klachten

 1. Ik sta voor een proactieve aanpak qua klachten en voor een persoonlijk contact.
 2. Klachten dienen uiterlijk 7 dagen na afloop van het gevolgde bij Tracey per mail of aangetekend schrijven te worden ingediend onder vermelding van alle ter zake doende gegevens.
 3. Klachten zullen binnen de vastgestelde termijnen van deze klachtenprocedure worden afgehandeld:
  – u ontvangt een bevestiging van ontvangst van de klacht binnen de 15 dagen na indiening;
  – u ontvangt een reactie op de klacht binnen de 4 weken na indiening;
  – de klacht zal binnen een termijn van 4 weken na indiening worden afgehandeld.
  – Als er langere tijd nodig is om onderzoek te doen wordt u binnen de vastgestelde termijn in kennis gesteld, waarbij het uitstel wordt toegelicht en wordt er een indictie gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
  – Indien deze termijnen niet kunnen gerespecteerd worden, wordt u hiervan op de hoogte gesteld. Als u na al onze inspanningen nog steeds niet tevreden bent, dan kan u beroep doen op een onafhankelijke derde (zie art.8, 5.).
 4. Een klacht zal vertrouwelijk worden behandeld en geregistreerd. De klacht wordt bewaard voor een termijn van 1 jaar.
 5. Op alle geschillen met hondencoach Tracey is de Belgische wet van toepassing. De rechtbank en vredegerecht van Turnhout, is de bevoegde rechtbank ter zake.
 6. De eigenaar blijft ten allen tijde verantwoordelijk voor het gedrag en voor de medische toestand van zijn dier, conform de wet.
 7. In geval van klachten over derden die ik u doorverwezen heb of waarmee we samenwerkten, dient u uiterlijk 7 dagen na consult met derde, mij op de hoogte te brengen via aangetekend schrijven of via mail en doe ik het nodige binnen de vastgestelde termijnen.
 8. Iedereen is vrij om mij te promoten, te linken, mijn drukwerk te verdelen, mij aan te bevelen enz … Doch ben ik niet verantwoordelijk voor hun manier van werken en denken. Ik ben dan ook niet aan derden gebonden.